وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی طبق قرارداد مشارکت در ساخت

زمان انتشار: 4 هفته پیش
الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی طبق قرارداد مشارکت در ساخت

دعاوی مطرح شده

با سلام. همانطور که از عنوان طرح شده در بالا متوجه شدید دادخواست تقدیمی مربوط می شود به الزام خوانده به تنظیم سند اعیانی به مقدار مشخص شده در قررارداد . موضوع پرونده ملکی و ثبتی می باشد بدین صورت که 

دادخواست وکیل مدافع

رياست محترم شعبه 101دادگاه عمومي و حقوقي تهران
سلام عليكم
با احترام و عرض ادب خاطرگرامي را معروض مي دارد موکل ........يك فقره قرارداد مشاركت درساخت با شماره ...... درتاريخ 17/3/1393 با شخصي به نام .............زاده مالك قطعه زمين پلاك ثبتي .......... فرعي از 118 اصلي مفروزو مجزي شده از 145 فرعي قطعه 55 در واقع در بخش 11 تهران به آدرس سردار جنگل، خيابان ايران زمين شمالي،كوچه .........،پلاك 15 با شرايط مندرج قراداد وفرم مشاركت در ساخت كه هردو پيوست دادخواست مي‌باشند به شرح زيرمنعقد نموده است :
1- مطابق توافقنامه صورت گرفته دربند 1-1 فرم مشاركت ساخت در قسمت تعهدات طرفين و بند 5و2 فرم شرايط ساخت، خوانده متعهد شده بود كه در مرحله اتمام بتون ريزي سقف طبقه آخر به ميزان 2/1 (يك و دو دهم )دانگ از شش دانگ عرصه و اعيان ملك را به نام سازنده موكل انتقال دهد.
2- دربند 3-1 قسمت تعهدات طرفين فرم مشاركت در ساخت مقرر شده بود در صورت تاخير مالك در ايفاي تعهدات خود مبني بر تنظيم سند انتقال به نام سازنده به ميزان يك و دو دهم اعم از عرصه و اعيان به ازاي هر روز تاخير مبلغ دو ميليون ريال به عنوان وجه التزام به موكل پرداخت نمايد.
3- مطابق اسناد موجود و قابل ارائه به محضر دادگاه سازنده به تعهدات خود مبني بر ساخت كليه آپارتمانها، پاركينگ‌ها و انباري ها و غيره عمل نموده ولي مالك زمين فقط نسبت به انتقال يك و دو دهم از عرصه به نام مالك اقدام نموده ولی نسبت به انتقال سند اعياني به نام موكل اقدام ننموده و اين امر باعث شده كه سازنده نتواند گواهی پايان كار و سند تفكيكي آپارتمانها اخذ نماید  لذا از طرف خريداران بعدي مورد مواخذه قرار گرفته است. 
4- موکل مطالبات خود را از خوانده طبق اظهارنامه هاي تاريخ هاي 5/8/94 ، 14/08/96 و 11/09/96  بصورت رسمي به 
عمل آورده است.
 5 - مطابق بند 12 فرم شرايط ساخت قرارداد مشاركت مقررشده بود در صورت بروزاختلاف دراين مورد آقاي محمد ......... داوري نمايند که عليرغم درخواست از ايشان مطابق اظهارنامه شماره 9410674610701139 تاريخ 5/8/1394 براي قبول داوري دراين موضوع ، ايشان از قبول داوري امتناع نموده است كه لايحه عدم قبولي ايشان پيوست دادخواست مي باشد.
6- ملاحظه مي فرماييدعليرغم الزام قراردادي و الزام قانوني خوانده مطابق مواد 221تا 231 و مواد 234و 237 قانون مدني نامبرده به شروط قراردادي و تكاليف قانوني خود عمل ننموده و تلاش موكل نيز براي انجام داوري توسط شخص تعيين شده در قرارداد به نتيجه مطلوب نرسيده لذا براساس ماده 463 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به موضوع وحل اختلاف به دادگاه محترم ارجاع داده مي شود .
حاليه با عنايت به توضيحات ارائه شده واسناد تقديمي و با استجازه از مواد 221 تا 231 و مواد 234و 237 قانون مدني ، از محضر دادگاه محترم استدعاي صدور رأي شايسته در محكوميت خوانده مبني بر:
1- الزام خوانده به انجام امور اداري و جلب موافقت سازمان زمين شهري و ساير مبادي ذيربط براي صدور سند اعياني ملك و انتقال مقدار(2/1) يك و دو دهم دانگ از شش دانگ سند اعياني پلاك ثبتي ذكر شده به نام موكل
2- الزام خوانده به پرداخت فعلاً مبلغ 73 ميليون تومان به تعداد 365 روز از تاريخ 05/08/1394تا 05/08/1395 در حق موكل روزانه 200 هزار تومان بعنوان وجه التزام تأخير در انتقال يك و دو دهم دانگ اعياني ملک به نام ايشان را دارد.
با سپاس فراوان
يحيي رحمتي


 نشانی:  تهران(پونک) ، انتهای اتوبان همت غرب، بعد از پل اشرفی اصفهانی ، ورودی سردار جنگل، نرسیده به تقاطع مخبری،
                       پلاک 25( مجتمع پویا) طبقه دوم ، واحد 19      تلفن دفتر : 46138297             همراه :4755038-0912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات 0 نظر