وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

نمونه قرارداد خرید و فروش زمین با حضور اصیل

زمان انتشار: 1 سال پیش
نمونه قرارداد خرید و فروش زمین با حضور اصیل

دفتر وکالت یحیی رحمتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی       وکیل ملکی


مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش زمین )

ماده 1 –  طرفین قرارداد:
1-1) فروشنده : آقا/خانم ................... فرزند  ............   به شماره شناسنامه   .............  صادره از    ..........    کد ملی   ...................  متولد  .../....../.......    ساکن ........................................ ...........    تلفن همراه   09122141527                                 تلفن ثابت   ۴۶۰۱۵۴۳۱    
1-2)خریدار:آقا/خانم............................ فرزند .....................به شماره شناسنامه ................صادره از .......................کدملی..............................متولد ....../......./.............ساکن ...................................................                                    تلفن همراه   09122605864   تلفن ثابت ................ 
ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات زمین: 
موضوع قرارداد:  عبارتست ازکل شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت  ......... متر مربع دارای پلاک  ........  فرعی مفروز از ......... فرعی از  ........ اصلی  واقع در ...........  جزء حوزه ثبتی  شهرستان ..........  باحدود مندرج درسند شماره ..............و با شرح حدود اربعه: شمالاً منتهی ........... ، شرقاً به ....... .... ، جنوباً به ............... و غرباً به ...............
توضیح: لازم به توضیح است که زمین توسط فروشنده در متراژ حدود ........ متر از سمت شمال و جنوب دیوارکشی و درب ماشین رو نصب شده است و از سمت شرق و غرب زمین هم بوسیله دیوار های ملک همسایه محصوراست و فروشنده اقرارمی نماید که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع، از محل ملک و حدود و مشخصات و سایر شرایط آن آگاهی کامل پیدا کرد. همچنین به خریدار اطلاع داده شد که از سمت شمال هم به اندازه ردیف دیوارهمسایه غربی(در حد ۵ یا کمی بیشتر) به طرف کانال آب و جاده شاهی دیوارشمالی ، بیرون از حد سند دفترچه ای احداث شده است که شاید در آینده، لازم باشد به سمت داخل عقب نشینی کرده و از این بابت ادعایی علیه فروشنده نخواهد داشت در کل دیوارهای احداثی تأثیری در کیفیت زمین و قیمت معامله ندارد.
ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت :
۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد 000/000/500/17  ریال معادل به حروف یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان  تومان وجه رایج مملکتی که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریداربه فروشنده پرداخت می گردد .
۳-۲) مبلغ .......................................ریال معادل ...........................................      تومان از ثمن معامله طی چک  شماره  .................................عهده بانک  ......................................                          به تاریخ ....../........../.........    از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد.
۳-۳) مبلغ    .................................       ریال معادل ..................................        تومان از ثمن معامله طی چک شماره  ..............................                   عهده بانک .......................                           به تاریخ....../......../...........از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.
ماده ۴- تنظیم سند رسمی :
۴-۱) به منظور تنظیم سند رسمی یا اعطای وکالت فروش بلاعزل از طرف فروشنده به خریدارجهت انتقال سند زمین به نام خود یا هر شخص دیگری ، فروشنده متعهد گردید دراولین فرصت و مهلت متعارف نسبت به انجام امور اداری و مالی در خصوص پرداخت عوارض و مالیات مرتبط با فروش ملک و سایر موارد مقدماتی اقدامات لازم را انجام داده و خریدار را از نتیجه و پیشرفت کار مطلع نماید و به محض اتمام مقدمات کارانتقال سند ، موضوع را از طریق واتساپ یا پیامک تلفنی یا اظهارنامه رسمی به خریداراطلاع دهد. نامبرده موظف است حداکثر تا 15 روز پس از اطلاع یافتن ازآمادگی فروشنده جهت انتقال سند به نام او یا اعطاء وکالت بلاعزل فروش به ایشان دردفترخانه اسناد رسمی معرفی شده توسط فروشنده یا وکیل وی  حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند. 
۴-۲) پس از حضورهر یک از طرفین در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را دردفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه خواهد نمود . خریدار نیز باید چک تضمین شده بانکی را بابت الباقی ثمن معامله همراه داشته و کپی آن را ضمیمه کند.
۴-۳) بعد از مراحل فوق هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است روزانه مبلغ  000/000/10  ریال بابت جریمه تأخیر حضور به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل از اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه ای به اصل معامله وارد نکرده  و طرف پرداخت کننده را از انجام تعهداتش بری نمی سازد.
بدیهی است این مهلت حداکثر تا دو ماه از طرفین پذیرفته خواهد شد و پس از آن طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت که در این صورت طرف فسخ کننده مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه التزام از طرف مقابل وصول و می تواند معامله را بصورت یک طرفه فسخ نماید.
ماده ۵- شرایط و آثار قرارداد :
۵-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفین است.
۵-2) در صورتی که برای انتقال قطعی ملک ارائه هرگونه سندی لازم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفترخانه می باشد .
۵-3) – پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و  همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه ای به عهده فروشنده است.
۵-۴) فروشنده اقرار نمودند که زمین مورد معامله جزو اراضی موات و ملی نمی باشد و همچنین مشمول مصادره اموال , سرپرستی و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد و در صورت رهن بودن مکلفند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده  نسبت به فک رهن اقدام نکنند خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن , ملک را از رهن خارج کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.
۵-۵) چنانچه خریدار به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد با توجه به اینکه آگاه شده است فروشنده ثمن دریافتی را بیش از سه روز در اختیارنداشته و برای موارد منظور خود هزینه خواهد کرد، بنابراین تقبل می کند تا زمان فروش زمین به شخص بعدی به قیمت مناسب منتظر مانده و پس از انجام معامله با خریداربعدی ثمن پرداختی را از فروشنده را بازپس بگیرد.
ماده ۶- اسقاط خیارات :
کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده ۷- فسخ معامله:
7-1) درصورتیکه بعد از انجام معامله و امضای قرارداد توسط طرفین به هر نحوی از انحاء هر جزء از ثمن معامله توسط فروشنده به 
خریداریا وکیل او آقای یحیی رحمتی پرداخت نگردد یا هرکدام از چکهای داده شده در بالا وصول نشود این قرارداد خودبخود و بدون مراجعه به مراجع قضایی و قانونی منفسخ شده و خریدار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و در خصوص استرداد ثمن پرداخت شده بعد از کسر کلیه هزینه‌های انجام شده طبق بند ۵-۵ رفتار خواهد شد. 
7-2) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به خریدار مسترد کند.
7-3) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل   .........................  به عنوان خسارت (وجه الالتزام) به خریدار بپردازد.


ماده ۸- مقررات ناظر:
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.
ماده ۹- نسخ و تصدیق قرارداد:
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط مندرج  درآن در ۹ ماده  و ۳  نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط  شاهدین تصدیق و امضا شده است. هر نسخه حکم واحد دارد .
     امضا و اثر انگشت فروشنده:                                        امضا و اثر انگشت خریدار                                          

شاهد 1: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی      وکیل ملکی
شاهد 2: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی      وکیل ملکی
 


نظرات 0 نظر