وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

فرجامی خواهی از آرای بدوی پیش از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل طرح

زمان انتشار: 1 سال پیش
فرجامی خواهی از آرای بدوی پیش از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل طرح


♦️ فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی


🔶 چکیده: 
فرجامی خواهی از آرای بدوی پیش از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. در نتیجه در چنین فرضی پرونده برای اقدام مقتضی به مرجع مربوطه (دادگاه بدوی) ارسال خواهد شد و پس از اعاده پرونده به دادگاه بدوی، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

🔸تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/21 

♦️رأی خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ این شعبه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۴ خانم م. ح. باستناد تصاویر سند ازدواج شماره ۹۹۸۱ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۱ شناسنامه – دادنامه صادره از شعبه ۴ شورای حل اختلاف شهر قدس – استشهادیه محلی دادخواستی بخواسته طلاق بطرفیت اقای م. ا. تقدیم شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس نموده است.و شعبه مذکور با تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین و استماع اظهارات انان و جلب نظر داوری و ملاحظه پرونده استنادی سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۱۰۹۴۹۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ ضمن شرح دعوی خواهان انعکاس اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت توجها به محکومیت زوج به پرداخت نفقه بیش از شش ماه و صدور برگ اجراییه و جلب و اینکه خوانده با تقدیم لایحه دفاعیه دلیلی بر پرداخت نفقه ارایه نکرده است.و این امر جملگی به نحو قدر جامع دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد. لذا با عنایت به مواد ۱۳۱۲-۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی – تحقق شروط موضوع بند ۲ از شروط ضمن العقد مندرج در نکاحنامه رسمی مربوط برای دادگاه محرز و مسلم دانسته بااستناد به مواد ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۹ قانون حمیات خانواده حکم طلاق بین زوجین مرافعین را صادر نماید. و توضیح میدهد به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و باتوجه به اینکه وی طلاق خلعی را انتخاب نموده و ۹۰ میلیون از ۱۹۰ میلیون مهریه به نرخ روز خویش را در حق شوهر بذل و به وکالت از وی قبول بذل و پس از اجرای صیغه طلاق خلع با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی ان اقدام کند و اسناد دفاتر مربوطه و نیز به وکالت از شوهر امضای نماید. تکمیلا اینکه در خصوص نفقه زوجه محترم رای صادر گردیده و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه محترم پرداخت گردیده و زوجه محترم نسبت به جهیزیه ادعایی ندارد. حضانت فرزند ۱۳ ساله با زوج است.طلاق مزبور باین و عمده ان از تاریخ وقوع سه طهر است.اعتبار گواهی شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد. این رای در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ ابلاغ و اقای م. ا. در تاریخ۱۴۰۰/۹/۱ نسبت به ان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. 
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده و بشرح اتی مبادرت بصدور رای نموده پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه میفرستد 


👓رأی شعبه دیوان عالی کشور

[ باستناد ماده ۳۶۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد اعلامی که فعلا درج ان ضرورت ندارد. در مانحن فیه با توجه به مندرجات پرونده به جهت ذیل پرونده فعلا قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. زیرا رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قدس بتاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ نسبت به ان فرجامخواهی نموده است.– اولا رای صادره در مهلت تجدید نظر اعتراض شده است.ثانیا با توجه به تاریخ ابلاغ رای دادگاه بدوی ( ۱۴۰۰/۸/۳۰ ) و تاریخ دادخواست فرجامخواهی ( تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ ) اعتراض فرجام خواه در مهلت بیست روزه مقرر در قانون ایین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ بوده که با توجه به عدم انقضای مهلت تجدید نظر بوده است.و نظر باینکه به رای دادگاه بدوی اعتراض شده – رای صادره در مهلت تجدید نظر بوده و به همین علت قابل طرح در دیوان نیست لذا پرونده از موجودی کسر و بدادگاه مربوطه ارسال تا اقدام مقتضی صورت گیرد. ] 
پس از اعاده پرونده به شعبه مربوطه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد شعبه مذکور پس از رسیدگی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۸۰۹۷ – ۱۴۰۱/۲/۲۱ چنین رای میدهد، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. به عمل نیاورده است.و نیز رای بدوی با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتایید می کند – این رای در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ ابلاغ و اقای م. ا.در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۲ نسبت به ان اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند. 
پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. – مشروح مفاد طرفین بهنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. 
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرایت گزارش اقای ح. عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 


✔️رای شعبه 


فرجام خواهی اقای م. ا. بطرفیت خانم م. ح. نسبت به رای شماره ۹۸۰۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ صادره از شعبه۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به رسیدگیهای انجام یافته وارد نیست حسب محتویات پرونده زوج از بابت نفقه زوجه دایم اش محکومیت یافته و رای صادره منجر به صدور اجراییه و دستور جلب نامبرده گردیده است.بنابراین بر اساس ارای صادره تخلف زوج از شرط مقرر در سند ازدواج و عسر و حرج زوجه از سوی دادگاه بدوی و تجدیدنظر احراز شده است.فلذا با رد فرجامخواهی زوج از رای صادره و رعایت تشریفات نسبی دادرسی رای مذکور مخالف قانون تشخیص داده نمی شود. باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نتیجتا ابرام و پرونده عینا به مرجع مربوطه اعاده می گردد. 
شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور 
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی- یحیی رحمتی

وکیل دعاوی حقوقی:

وکیل ثبتی یحیی رحمتی 

وکیل ملکی یحیی رحمتی 

وکیل وصول مطالبات قراردادی یحیی رحمتی 

وکیل وصول سفته یحیی رحمتی 

وکیل وصول چک یحیی رحمتی 

وکیل ارث یحیی رحمتی 

وکیل وصیت یحیی رحمتی 

وکیل تحریر و تقسیم ماترک یحیی رحمتی 

وکیل انحصار وراثت یحیی رحمتی 

وکیل خرید و فروش ملک یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی اجاره املاک یحیی رحمتی 

وکیل  پیش فروش آپارتمان یحیی رحمتی 

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی یحیی رحمتی 

وکیل فروش ملک مشاعی یحیی رحمتی 

وکیل الزام به اخذ پایان کار یحیی رحمتی 

وکیل خلع ید یحیی رحمتی 

وکیل تخلیه ملک مسکونی و تجاری و اداری یحیی رحمتی 

وکیل  وقف یحیی رحمتی 

وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 

وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی کیفری  شامل:

وکیل قتل یحیی رحمتی 

وکیل جعل یحیی رحمتی 

وکیل ضرب و جرح یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه کلاهبرداری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه انتقال مال غیر یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی سرقت یحیی رحمتی 

وکیل جرائم رایانه‌ای و سایبری یحیی رحمتی 

وکیل مطالبات چک یحیی رحمتی 

وکیل رفع مزاحمت یحیی رحمتی 

وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 

وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری  شامل:

وکیل اختلافات کار و کارگر یحیی رحمتی 

وکیل کمیسیون های شهرداری  از جمله ماده ۱۰۰ یحیی رحمتی 

وکیل ادرای وکیل دعاوی داره کار و تأمین اجتماعی یحیی رحمتی 

وکیل بیمه یحیی رحمتی 

وکیل مالیات و جرائم مالیاتی یحیی رحمتی 

وکیل ایثارگران و جانبازان یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی خانواده شامل :

وکیل طلاق توافقی یحیی رحمتی 

وکیل طلاق به درخواست مرد(زوج) یحیی رحمتی 

وکیل طلاق به درخواست زن(زوجه) یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه نفقه زوجه یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه نفقه زوجه فرزند یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه مهریه یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه اجرت المثل یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه اخذ حضانت فرزند یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 

وکیل تقسیط مهریه یحیی رحمتی 

وکیل استرداد جهیزیه 


 

وکیل ایران یحیی رحمتی        وکیل تهران یحیی رحمتی               وکیل پونک یحیی رحمتی       وکیل خوب یحیی رحمتی                  بهترین وکیل یحیی رحمتی      وکیل خوب تهران یحیی رحمتی 

 وکیل خوب پونک یحیی رحمتی    بهترین وکیل پونک یحیی رحمتی 

بهترین وکیل تهران یحیی رحمتی 

مشاور حقوقی پونک ، مشاور حقوقی غرب تهران ، دفتر وکالت ، دفتر وکالت در پونک ، دفتر وکالت پونک ، دفتر وکالت غرب تهران ، دفتر وکالت در غرب تهران ، دفتر مشاوره حقوقی ، دفتر مشاوره حقوقی در پونک، دفتر مشاوره حقوقی در غرب تهران، دفتر مشاوره حقوقی پونک، دفتر مشاوره حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل ، استخدام مشاور حقوقی ، استخدام وکیل غرب تهران ، استخدام مشاور حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل پونک ، استخدام وکیل در پونک 

جزو وکلای برتر تهران ، وکلای برتر پونک 

متخصص در امور قراردادها در پونک ، متخصص امور قراردادها در غرب تهران 

مشاور حقوقی ،متخصص امور حقوقی  در زمینه های  تنظیم قرارداد ، مشاور قراردادها ، تفسیر و اجرای قراردادها

داوری در قراردادها

متخصص در امور قراردادها

مشاوره آنلاین ،   مشاوره حضوری ، مشاوره تلفنی      ۰۹۱۲۴۷۵۵۰۳۸_۰۲۱۴۶۱۳۸۲۹۷

تهران، اتوبان همت غرب ، ابتدای سردار جنگل ، بعد از خیابان حیدری مقدم ، پلاک ۲۳(مجتمع پویا) طبقه دوم واحد ۱۹


نظرات 0 نظر