وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

در فرضی که پدر زوج متعهد به انتقال دو دانگ از منزل مسکونی خود به عروس خود در قالب عقد صلح شده است و موضوع از شمول مهریه و شرط ضمن عقدخارج باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده نیست

زمان انتشار: 10 ماه پیش
در فرضی که پدر زوج متعهد به انتقال دو دانگ از منزل مسکونی خود به عروس خود در قالب عقد صلح شده است و موضوع از شمول مهریه و شرط ضمن عقدخارج باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده نیست


در فرضی که پدر زوج متعهد به انتقال دو دانگ از منزل مسکونی خود به عروس خود در قالب عقد صلح شده است و موضوع از شمول مهریه و شرط ضمن عقدخارج باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده نیست

🔸تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31 


💮رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: 
شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۲۳۹۵ - ۲۱. ۶٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: 
" در خصوص دعوی خانم ک. ش. ، فرزند ف. ( با وکالت خانم ا. ط. ) ، به طرفیت اقایان ا. م. و ا. م. و خانم ها ب. ا. ( با وکالت اقای م. ا. ) و م. م. و م. م. و ع. م. و ش. م. ، مبنی بر تنفیذ صلح و الزام به ایفای تعهد ( انجام تعهد و انتقال رسمی و قانونی مبنی بر انتقال دو دانگ مشاع از شش دانگ عمارت واقع در *با کلیه توبع و متعلقات در صورت مهریه تنظیمی مورخ ابان ۷۹ ) ، به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه حسب اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ دادگاه ، در ضمن عقد نکاح شرط شده است.که دو دانگ از شش دانگ منزل مسکونی با مشخصات فوق الذکر به ایشان منتقل گردد. و متعاقبا به موجب بند سوم ماده ۴ قانون حمایت خانواده ، رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ، در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد. ، لذا مستندا به ماده ۴ قانون اخیر الذکر ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه محترم خانواده شهرستان لنجان صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. " 
متعاقبا شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان لنجان استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۳۰۸۲ – ۱۴۰۱/۱/۲۰ چنین اظهار نظر نموده است: 
" در خصوص دعوی خواهان: ک. ش. م. س. خوانده: ا. م. س. - ا. م. س. - م. م. س. - ب. ا. - ع. م. س. - ش. م. - م. م. س. خواسته/اتهام: تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول - الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر - مطالبه خسارت دادرسی - مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهای هیجده گانه مذکور در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است.و توسعه و تسری ان به دیگر امور و دعاوی مستلزم نص است؛ لذا در فرض پرونده پدر زوج متعهد به انتقال دو دانگ از منزل مسکونی خود به عروس خود در قالب عقد صلح شده است ، موضوع از شمول بندهای ماده ۴ یادشده خارج بوده و رسیدگی به دعاوی راجع به ان در صلاحیت دادگاه خانواده نیست و این دو دانگ نه مهریه بوده است.و نه شرط ضمن عقد ودلیلی هم در این خصوص وجود ندارد. ضمنا دو پرونده در خصوص اثبات مالکیت نسبت به همین دو دانگ در شعبه ۵ حقوقی در حال رسیدگی است.و پرونده ها باید توام رسیدگی شود. لذا قرار عدم صلاحیت صادره مورد پذیرش این دادگاه نیست از این روی داد گاه با کسب نظر قاضی مشاور به استناد مواد ۱۱و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان لنجان صادر و اعلام می کند. رای دادگاه قطعی است. " 
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. 
پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: 

💡💡رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای 
با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه موضوع خواسته مربوط به قرارداد صلح است ، با عنایت به استدلال مطروحه در قرارهای صادره ، استدلال شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان لنجان استان اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان استان اصفهان حل اختلاف می گردد. 
🔹شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور 
رییس: ح. ح. عضومعاون

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی- یحیی رحمتی

وکیل دعاوی حقوقی:

وکیل ثبتی یحیی رحمتی 

وکیل ملکی یحیی رحمتی 

وکیل وصول مطالبات قراردادی یحیی رحمتی 

وکیل وصول سفته یحیی رحمتی 

وکیل وصول چک یحیی رحمتی 

وکیل ارث یحیی رحمتی 

وکیل وصیت یحیی رحمتی 

وکیل تحریر و تقسیم ماترک یحیی رحمتی 

وکیل انحصار وراثت یحیی رحمتی 

وکیل خرید و فروش ملک یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی اجاره املاک یحیی رحمتی 

وکیل  پیش فروش آپارتمان یحیی رحمتی 

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی یحیی رحمتی 

وکیل فروش ملک مشاعی یحیی رحمتی 

وکیل الزام به اخذ پایان کار یحیی رحمتی 

وکیل خلع ید یحیی رحمتی 

وکیل تخلیه ملک مسکونی و تجاری و اداری یحیی رحمتی 

وکیل  وقف یحیی رحمتی 

وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 

وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی کیفری  شامل:

وکیل قتل یحیی رحمتی 

وکیل جعل یحیی رحمتی 

وکیل ضرب و جرح یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه کلاهبرداری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه انتقال مال غیر یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی سرقت یحیی رحمتی 

وکیل جرائم رایانه‌ای و سایبری یحیی رحمتی 

وکیل مطالبات چک یحیی رحمتی 

وکیل رفع مزاحمت یحیی رحمتی 

وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 

وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری  شامل:

وکیل اختلافات کار و کارگر یحیی رحمتی 

وکیل کمیسیون های شهرداری  از جمله ماده ۱۰۰ یحیی رحمتی 

وکیل ادرای وکیل دعاوی داره کار و تأمین اجتماعی یحیی رحمتی 

وکیل بیمه یحیی رحمتی 

وکیل مالیات و جرائم مالیاتی یحیی رحمتی 

وکیل ایثارگران و جانبازان یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی خانواده شامل :

وکیل طلاق توافقی یحیی رحمتی 

وکیل طلاق به درخواست مرد(زوج) یحیی رحمتی 

وکیل طلاق به درخواست زن(زوجه) یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه نفقه زوجه یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه نفقه زوجه فرزند یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه مهریه یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه اجرت المثل یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه اخذ حضانت فرزند یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 

وکیل تقسیط مهریه یحیی رحمتی 

وکیل استرداد جهیزیه 


 

وکیل ایران یحیی رحمتی        وکیل تهران یحیی رحمتی               وکیل پونک یحیی رحمتی       وکیل خوب یحیی رحمتی                  بهترین وکیل یحیی رحمتی      وکیل خوب تهران یحیی رحمتی 

 وکیل خوب پونک یحیی رحمتی    بهترین وکیل پونک یحیی رحمتی 

بهترین وکیل تهران یحیی رحمتی 

مشاور حقوقی پونک ، مشاور حقوقی غرب تهران ، دفتر وکالت ، دفتر وکالت در پونک ، دفتر وکالت پونک ، دفتر وکالت غرب تهران ، دفتر وکالت در غرب تهران ، دفتر مشاوره حقوقی ، دفتر مشاوره حقوقی در پونک، دفتر مشاوره حقوقی در غرب تهران، دفتر مشاوره حقوقی پونک، دفتر مشاوره حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل ، استخدام مشاور حقوقی ، استخدام وکیل غرب تهران ، استخدام مشاور حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل پونک ، استخدام وکیل در پونک 

جزو وکلای برتر تهران ، وکلای برتر پونک 

متخصص در امور قراردادها در پونک ، متخصص امور قراردادها در غرب تهران 

مشاور حقوقی ،متخصص امور حقوقی  در زمینه های  تنظیم قرارداد ، مشاور قراردادها ، تفسیر و اجرای قراردادها

داوری در قراردادها

متخصص در امور قراردادها

مشاوره آنلاین ،   مشاوره حضوری ، مشاوره تلفنی      ۰۹۱۲۴۷۵۵۰۳۸_۰۲۱۴۶۱۳۸۲۹۷

تهران، اتوبان همت غرب ، ابتدای سردار جنگل ، بعد از خیابان حیدری مقدم ، پلاک ۲۳(مجتمع پویا) طبقه دوم واحد ۱۹


نظرات 0 نظر