وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

مطالبه قیمت روز ملک از وکیل در فروش

زمان انتشار: 10 ماه پیش
مطالبه قیمت روز ملک از وکیل در فروش


♦️ خلاصه :
پس از فروش مورد وکالت از ناحیه وکیل، آنچه موکلین استحقاق آن را دارند، بهای ملک به تاریخ انتقال است؛ گرچه وکیل مورد معامله را به نام خود منتقل کرده باشد؛ بنابراین دعوی مطالبه قیمت روز ملک مسموع نیست.


🔸شماره دادنامه قطعی :  9309982160200742 
🔸تاریخ دادنامه قطعی :    1394/10/07 


⚖️ رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ها: 1. خانم س. س. 2. آقای و. س. 3. خانم ن. س. با وکالت آقای ح. ک. علیه خانم م. ب.ق. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به رد ثمن معامله به نرخ روز ملک با جلب نظر کارشناسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق مادتین 2و3 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاهها فقط مجازند به دعاوی رسیدگی نمایند که دعوا برابر قانون اقامه شده باشد در حالی که در این پرونده دعوای خواهان بر طبق موازین قانونی اقامه نشده است در نتیجه قابل استماع نمی باشد توضیح اینکه وکیل خواهان به رغم اینکه خواهان ها برابر وکالت نامه های استنادی پیوست دادخواست به خوانده اختیار داده اند که به نظر و تشخیص خود میزان ثمن را معین و به فروش برساند و بر این اساس چون خوانده به شرح لایحه تقدیمی اعلام نموده که سهم خواهان ها از حاصل فروش 1/500/000/000 ریال می باشد که حاضر به پرداخت این مبلغ می باشد خواهان ها قیمت روز مبیع را درخواست نموده اند که منطبق با موازین قانونی نمی باشد چه اینکه برابر ماده 362 از قانون مدنی آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:1)به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد3) عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید4) عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند مستفاد از حکم ماده مذکور این است که بایع فقط مستحق دریافت ثمن است نه مستحق دریافت قیمت روز مبیع و وکیل خواهان چون برای تعیین قیمت روز درخواست جلب نظر کارشناسی را نموده است کاملا مقصود ایشان قیمت روز مبیع بوده است که بنا به جهات مذکور چنین خواسته ای منطبق با موازین قانونی نبوده و مسموع نیست بنا به مراتب مذکور دادگاه مستندا"به مواد مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می د ارد رائ صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران 


👓 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی س. - و. - ن. شهرتین همگی س. باوکالت ح. ک. نسبت به دادنامه شماره 9409972160200519 مورخه 1394/7/19 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته استرداد ثمن به نرخ روز راجع به پلاک ثبتی 461/6901 صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا که با فروش مورد وکالت از ناحیه تجدیدنظرخوانده بعنوان وکیل آنچه موکلین وکالتنامه های تفویض استحقاق دارند همانا مطالبه بهای ملک به تاریخ انتقال می باشد نه نرخ روز که در مانحن فیه نیز وکیل با استفاده از وکالتنامه های اعطایی مورد معامله را بنام خود منتقل نموده است و طرح دعوی به خواسته معنونه مبنی بر مطالبه بهای ملک به نرخ روز قابلیت اجابت را ندارد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. 
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 
پژوهشگاه قوه قضاییه

💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡

تحلیل وکیل:

 

با عنایت به دادنامه های فوق متوجه خواهیم شد که حق خواهان های پرونده به راحتی از بین رفته است ولی در واقع چنین نباید می شد با کمی دقت در پرونده راه حل مناسبی می توان اتخاذ نمود که خواهان های پرونده بتوانند به قیمت روز ثمن معامله را دریافت نمایند به نظر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی  خواهان ها می توانند علاوه بر طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله به قیمت روز، خسارت تاخیر در پرداخت ثمن معامله را از خوانده که وکیل خواهان بوده است، مطالبه نماید و بدین طریق ثمن واقعی ملک خود را دریافت نماید.

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی- یحیی رحمتی

وکیل دعاوی حقوقی:

وکیل ثبتی یحیی رحمتی 

وکیل ملکی یحیی رحمتی 

وکیل وصول مطالبات قراردادی یحیی رحمتی 

وکیل وصول سفته یحیی رحمتی 

وکیل وصول چک یحیی رحمتی 

وکیل ارث یحیی رحمتی 

وکیل وصیت یحیی رحمتی 

وکیل تحریر و تقسیم ماترک یحیی رحمتی 

وکیل انحصار وراثت یحیی رحمتی 

وکیل خرید و فروش ملک یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی اجاره املاک یحیی رحمتی 

وکیل  پیش فروش آپارتمان یحیی رحمتی 

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی یحیی رحمتی 

وکیل فروش ملک مشاعی یحیی رحمتی 

وکیل الزام به اخذ پایان کار یحیی رحمتی 

وکیل خلع ید یحیی رحمتی 

وکیل تخلیه ملک مسکونی و تجاری و اداری یحیی رحمتی 

وکیل  وقف یحیی رحمتی 

وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 

وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی کیفری  شامل:

وکیل قتل یحیی رحمتی 

وکیل جعل یحیی رحمتی 

وکیل ضرب و جرح یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه کلاهبرداری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه انتقال مال غیر یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی سرقت یحیی رحمتی 

وکیل جرائم رایانه‌ای و سایبری یحیی رحمتی 

وکیل مطالبات چک یحیی رحمتی 

وکیل رفع مزاحمت یحیی رحمتی 

وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 

وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری  شامل:

وکیل اختلافات کار و کارگر یحیی رحمتی 

وکیل کمیسیون های شهرداری  از جمله ماده ۱۰۰ یحیی رحمتی 

وکیل ادرای وکیل دعاوی داره کار و تأمین اجتماعی یحیی رحمتی 

وکیل بیمه یحیی رحمتی 

وکیل مالیات و جرائم مالیاتی یحیی رحمتی 

وکیل ایثارگران و جانبازان یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی خانواده شامل :

وکیل طلاق توافقی یحیی رحمتی 

وکیل طلاق به درخواست مرد(زوج) یحیی رحمتی 

وکیل طلاق به درخواست زن(زوجه) یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه نفقه زوجه یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه نفقه زوجه فرزند یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه مهریه یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه اجرت المثل یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه اخذ حضانت فرزند یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 

وکیل تقسیط مهریه یحیی رحمتی 

وکیل استرداد جهیزیه 


وکیل ایران یحیی رحمتی        وکیل تهران یحیی رحمتی               وکیل پونک یحیی رحمتی       وکیل خوب یحیی رحمتی                  بهترین وکیل یحیی رحمتی      وکیل خوب تهران یحیی رحمتی 

 وکیل خوب پونک یحیی رحمتی    بهترین وکیل پونک یحیی رحمتی 

بهترین وکیل تهران یحیی رحمتی 

مشاور حقوقی پونک ، مشاور حقوقی غرب تهران ، دفتر وکالت ، دفتر وکالت در پونک ، دفتر وکالت پونک ، دفتر وکالت غرب تهران ، دفتر وکالت در غرب تهران ، دفتر مشاوره حقوقی ، دفتر مشاوره حقوقی در پونک، دفتر مشاوره حقوقی در غرب تهران، دفتر مشاوره حقوقی پونک، دفتر مشاوره حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل ، استخدام مشاور حقوقی ، استخدام وکیل غرب تهران ، استخدام مشاور حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل پونک ، استخدام وکیل در پونک 

جزو وکلای برتر تهران ، وکلای برتر پونک 

متخصص در امور قراردادها در پونک ، متخصص امور قراردادها در غرب تهران 

مشاور حقوقی ،متخصص امور حقوقی  در زمینه های  تنظیم قرارداد ، مشاور قراردادها ، تفسیر و اجرای قراردادها

داوری در قراردادها

متخصص در امور قراردادها

مشاوره آنلاین ،   مشاوره حضوری ، مشاوره تلفنی      ۰۹۱۲۴۷۵۵۰۳۸_۰۲۱۴۶۱۳۸۲۹۷

تهران، اتوبان همت غرب ، ابتدای سردار جنگل ، بعد از خیابان حیدری مقدم ، پلاک ۲۳(مجتمع پویا) طبقه دوم واحد ۱۹


نظرات 0 نظر