وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده 663 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) قابل تعقیب کیفری است.

زمان انتشار: 10 ماه پیش
هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده 663 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) قابل تعقیب کیفری است.

🔴نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 

 ♦️خلاصه:
هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده 663 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) قابل تعقیب کیفری است.

❓سوال :

در خصوص اموال غیرمنقول که در اجرای احکام توقیف می گردد اگر محکومٌ علیه بعد از اینکه سند ملک در اداره ثبت بازداشت شد اگر محکومٌ علیه در ملک دخل و تصرف کند مثلاً ملک را تخریب نماید آیا می شود ملک را توقیف یا پلمپ نمود که محکومٌ علیه به ملک تعدّی نکند.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1344 


مورخ 1397/05/20

💡پاسخ:
برابر ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی، مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود، مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد و برابر ماده 663 قانون مجازات اسلامی 1375 هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. بنابر این هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده قانونی اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری است.
 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲


نظرات 0 نظر