وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

علی دادوند 5 ماه پیش
متن سوال

آقای وکیل یک سوال دارم در خصوص تغییر غیر مجاز کاربري در اراضی زراعی و باغها، حکم قطعی دایر بر قلع و قمع بناي احداثی صادر گردید اما در مرحله اجراي حکم صادره مشخص میشود ملک قبل از قطعی شدن حکم داخل در بافت روستا گردیده است. آیا چنین مصوبه اي مانع از اجراي حکم قطعی ولازم الاجراي صادره است؟


پاسخ ها 1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی 5 ماه پیش

ضمن سلام و با تشکر از اینکه سایت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی را برای پرسش سوالات خودتان انتخاب کرده اید در پاسخ به سوال ملکی شما باید عرض کنم . مطابق مواد 2، 9 و 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدي و بند »د« ذیل ماده یک و ماده 13 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1386 هیأت وزیران، هدف مقنن از پیشبینی قلع و قمع در حکم دادگاه، اعاده وضعیت ملک به حالت اولیه بوده است که در فرض سوال با لحاظ تصویب طرح هادي روستا و خروج ملک مزبور از شمول قانون ذکر شده اجراي حکم قلع و قمع بنا منتفی است و این به دو دلیل است . اولا با الحاق ملک به بافت روستایی وضعیت آن ملک از احکام مربوطه خروج خروج موضوعی دارد ثانیاً قاعده سالبه به انتفاع موضوع شامل این مورد شده است. با تشکر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شما یحیی رحمتی